بازگشت
۱۰
ایجاد شده توسط آواتار کاربرviuna

ارزیابی بلوغ

اصطلاحات مهم

مشتریان

وقتی می‌گوییم «مشتریان» منظور افرادی است که به آنها خدمات می‌دهید. شما می توانید از عباراتی مانند: کاربران خدمات، ذینفعان، مشتریان، ساکنان، اعضا، شرکت کنندگان، ذینفعان استفاده کنید. آنها ممکن است سازمان ها، جوامع یا محیط ها باشند.

کارکنان

وقتی می‌گوییم «کارکنان»، منظور افرادی است که برای ارائه خدمات و محصولات به مشتریان شما کار می‌کنند، مانند کارمندان، داوطلبان، مترجمان آزاد، همکاران یا پیمانکاران.

۱ / ۱۱۰

۱. بخش اول :استفاده

این بخش در مورد اهدافی است که سازمان شما برای آن از داده ها استفاده می کند

سازمان شما تا چه حد از داده ها برای اهداف مرتبط با خدمات زیر استفاده می کند؟

۲ / ۱۱۰

۲. اندازه گیری کیفیت و عملکرد خدمات

 

۳ / ۱۱۰

۳. اندازه گیری تفاوت های ایجاد شده در ارزیابی ها

۴ / ۱۱۰

۴. اثبات نیازها ،مشکلاتی که به دنبال رفع آن هستید

۵ / ۱۱۰

۵. درک انواع مشتریان و محیطی که به آن ها خدمت می کنید

۶ / ۱۱۰

۶. ۲- سازمان شما تا چه حد از داده ها برای اهداف زیر استفاده می کند؟

برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری

۷ / ۱۱۰

۷. تنظیم کننده / تامین کننده مالی / گزارش قرارداد

۸ / ۱۱۰

۸. یادگیری و ارزیابی کاری که انجام می دهید

۹ / ۱۱۰

۹. تأثیرگذاری بر سیاست خارجی و تصمیم گیرندگان

۱۰ / ۱۱۰

۱۰. افزایش درآمد

۱۱ / ۱۱۰

۱۱. بهبود طراحی خدمات یا محصول

بخش ۲ : داده

این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۱-با فکر کردن به تمام داده‌هایی که سازمانتان جمع‌آوری می‌کند، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۱۲ / ۱۱۰

۱۲. بخش ۲ : داده

این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۱-با فکر کردن به تمام داده‌هایی که سازمانتان جمع‌آوری می‌کند، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

ما داده های مناسب یعنی مرتبط، معنی دار و ضروری را جمع آوری می کنیم

بخش ۲ : داده

این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۱-با فکر کردن به تمام داده‌هایی که سازمانتان جمع‌آوری می‌کند، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۱۳ / ۱۱۰

۱۳. ما داده های مناسب یعنی مرتبط، معنی دار و ضروری را جمع آوری می کنیم

بخش ۲ : داده

این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۱-با فکر کردن به تمام داده‌هایی که سازمانتان جمع‌آوری می‌کند، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۱۴ / ۱۱۰

۱۴. ما داده ها را برای اهداف مشخص، صریح و قانونی جمع آوری می کنیم

بخش ۲ : داده این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۱-با فکر کردن به تمام داده‌هایی که سازمانتان جمع‌آوری می‌کند، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۱۵ / ۱۱۰

۱۵. ما داده های غنی داریم که می توانیم از آنها برای ذینفعان مختلف داخلی و خارجی استفاده کرده و مجدداً استفاده کنیم

بخش ۲ : داده این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۱-با فکر کردن به تمام داده‌هایی که سازمانتان جمع‌آوری می‌کند، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۱۶ / ۱۱۰

۱۶. ما سابقه ای از دارایی های داده و اینکه چه کسی مسئول آنهاست نگهداری می کنیم

بخش ۲ : داده این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۲-با فکر کردن در مورد منابع داده، سازمان شما هر چند وقت یک بار موارد زیر را انجام می دهد؟

۱۷ / ۱۱۰

۱۷. داده ها را به صورت داخلی از تیم ها، بخش ها یا خدمات مختلف به اشتراک بگذارید

بخش ۲ : داده این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۲-با فکر کردن در مورد منابع داده، سازمان شما هر چند وقت یک بار موارد زیر را انجام می دهد؟

۱۸ / ۱۱۰

۱۸. کمیسیون تحقیق یا ارزیابی مستقل

بخش ۲ : داده این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۲-با فکر کردن در مورد منابع داده، سازمان شما هر چند وقت یک بار موارد زیر را انجام می دهد؟

۱۹ / ۱۱۰

۱۹. استفاده از تحقیقات خارجی در دسترس عموم (مانند دولتی، دانشگاهی)

بخش ۲ : داده این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند. ۲-با فکر کردن در مورد منابع داده، سازمان شما هر چند وقت یک بار موارد زیر را انجام می دهد؟

۲۰ / ۱۱۰

۲۰. استفاده از مجموعه‌های داده باز در دسترس عموم (مانند داده‌های خام)

بخش ۲ : داده این بخش در مورد داده هایی است که سازمان شما جمع آوری، مدیریت و استفاده می کند.

۲-با فکر کردن در مورد منابع داده، سازمان شما هر چند وقت یک بار موارد زیر را انجام می دهد؟

۲۱ / ۱۱۰

۲۱. از معیارها و معیارهای مشترک با سایر سازمان ها استفاده کنید

با فکر کردن به کیفیت داده ها در کل سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟ توجه: منظور ما از "کیفیت" چقدر کامل، به روز، دقیق و سازگار است.

۲۲ / ۱۱۰

۲۲. ما از کیفیت داده هایی که جمع آوری می کنیم آگاه هستیم

با فکر کردن به کیفیت داده ها در کل سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟ توجه: منظور ما از "کیفیت" چقدر کامل، به روز، دقیق و سازگار است.

۲۳ / ۱۱۰

۲۳. ما داده ها را به روش های سازگار و کارآمد جمع آوری و ثبت می کنیم

با فکر کردن به کیفیت داده ها در کل سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟ توجه: منظور ما از "کیفیت" چقدر کامل، به روز، دقیق و سازگار است.

۲۴ / ۱۱۰

۲۴. داده های ما کامل، دقیق و در صورت لزوم به روز نگه داشته می شوند

بخش ۳ :تجزیه و تحلیل

این بخش در مورد نحوه تجزیه و تحلیل، گزارش و ارائه داده های سازمان شما است.

 

۱-با فکر کردن به تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۲۵ / ۱۱۰

۲۵. ما داده ها را به روش های معنی دار و مفید تجزیه و تحلیل می کنیم

بخش ۳ :تجزیه و تحلیل این بخش در مورد نحوه تجزیه و تحلیل، گزارش و ارائه داده های سازمان شما است. ۱-با فکر کردن به تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۲۶ / ۱۱۰

۲۶. ما داده‌ها را به روش‌های قابل دسترس برای مخاطبان مختلف ارائه/ارتباط می‌دهیم (مانند نمودار، گرافیک، تجسم)

بخش ۳ :تجزیه و تحلیل این بخش در مورد نحوه تجزیه و تحلیل، گزارش و ارائه داده های سازمان شما است. ۱-با فکر کردن به تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۲۷ / ۱۱۰

۲۷. ما از داده ها برای کاوش/آزمایش فرضیات در مورد تفاوتی که ایجاد می کنیم استفاده می کنیم (به عنوان مثال استفاده از ارزیابی قبل/پس از ارزیابی)

بخش ۳ :تجزیه و تحلیل این بخش در مورد نحوه تجزیه و تحلیل، گزارش و ارائه داده های سازمان شما است. ۱-با فکر کردن به تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۲۸ / ۱۱۰

۲۸. ما خلبان‌ها و/یا آزمایش‌هایی را اجرا می‌کنیم تا بهترین عملکرد را در آینده بررسی

بخش ۳ :تجزیه و تحلیل این بخش در مورد نحوه تجزیه و تحلیل، گزارش و ارائه داده های سازمان شما است. ۱-با فکر کردن به تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۲۹ / ۱۱۰

۲۹. ما از مدل های پیش بینی برای آماده شدن برای نیازها/تقاضای خدمات

بخش ۳ :تجزیه و تحلیل این بخش در مورد نحوه تجزیه و تحلیل، گزارش و ارائه داده های سازمان شما است. ۱-با فکر کردن به تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان خود، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۳۰ / ۱۱۰

۳۰. ۲-کدام یک از جملات زیر به بهترین نحو توصیف می کند که چگونه سازمان شما داده ها را برای ارائه یک نمای کلی استراتژیک گرد هم می آورد؟

۳۱ / ۱۱۰

۳۱. کدام یک از این نوع تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان شما استفاده می شود؟

بخش ۴: رهبری

این بخش درباره دیدگاه شما در مورد رهبری است. منظور ما از این جمله افرادی است که مسئول تصمیم گیری ها و برنامه های کلیدی برای آینده سازمان شما هستند. به طور معمول این ممکن است شامل موارد زیر باشد: مدیر اجرایی، تیم ارشد و هیئت مدیره/امنا.

۱-با فکر کردن در مورد سازمان خود، چقدر با اظهارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۳۲ / ۱۱۰

۳۲. داده ها و تجزیه و تحلیل ها یک اولویت اصلی سازمانی است

بخش ۴: رهبری این بخش درباره دیدگاه شما در مورد رهبری است. منظور ما از این جمله افرادی است که مسئول تصمیم گیری ها و برنامه های کلیدی برای آینده سازمان شما هستند. به طور معمول این ممکن است شامل موارد زیر باشد: مدیر اجرایی، تیم ارشد و هیئت مدیره/امنا. ۱-با فکر کردن در مورد سازمان خود، چقدر با اظهارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۳۳ / ۱۱۰

۳۳. ما یک طرح کسب و کار فراگیر با اهداف قابل اندازه گیری تعریف شده داریم

بخش ۴: رهبری این بخش درباره دیدگاه شما در مورد رهبری است. منظور ما از این جمله افرادی است که مسئول تصمیم گیری ها و برنامه های کلیدی برای آینده سازمان شما هستند. به طور معمول این ممکن است شامل موارد زیر باشد: مدیر اجرایی، تیم ارشد و هیئت مدیره/امنا. ۱-با فکر کردن در مورد سازمان خود، چقدر با اظهارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۳۴ / ۱۱۰

۳۴. ما افرادی با تخصص تجزیه و تحلیل داده را در رهبری خود داریم

بخش ۴: رهبری این بخش درباره دیدگاه شما در مورد رهبری است. منظور ما از این جمله افرادی است که مسئول تصمیم گیری ها و برنامه های کلیدی برای آینده سازمان شما هستند. به طور معمول این ممکن است شامل موارد زیر باشد: مدیر اجرایی، تیم ارشد و هیئت مدیره/امنا. ۱-با فکر کردن در مورد سازمان خود، چقدر با اظهارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۳۵ / ۱۱۰

۳۵. رهبران به اندازه کافی در منابع مرتبط با داده ها (افراد، مهارت ها، یادگیری، ابزارها) سرمایه گذاری می کنند

۳۶ / ۱۱۰

۳۶. ۲-کدام یک از موارد زیر نگرش کلی رهبری نسبت به داده ها را در سازمان شما بهتر توصیف می کند؟

۳۷ / ۱۱۰

۳۷. ۳-کدام یک از این موارد استفاده سازمان شما از داده ها را برای تصمیم گیری بهتر توصیف می کند؟

۳۸ / ۱۱۰

۳۸. ۳-کدام یک از این عبارات به بهترین وجه نحوه برنامه ریزی سازمان شما برای بهبود داده ها را توصیف می کند؟

فرهنگ

 

این بخش نگرش ها و رفتارهای فرهنگی پیرامون داده های سازمان شما را بررسی می کند.

 

۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

 

۳۹ / ۱۱۰

۳۹. داده ها به عنوان یک تلاش گروهی در نظر گرفته می شوند (نه فقط مسئولیت یک نفر)

فرهنگ این بخش نگرش ها و رفتارهای فرهنگی پیرامون داده های سازمان شما را بررسی می کند. ۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۴۰ / ۱۱۰

۴۰. افراد از تیم ها/سطوح ارشدیت مختلف به طور منظم در مورد داده ها و نحوه عمل کردن بر روی آن بحث می کنند

فرهنگ این بخش نگرش ها و رفتارهای فرهنگی پیرامون داده های سازمان شما را بررسی می کند. ۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۴۱ / ۱۱۰

۴۱. ما راحت از داده ها به صورت داخلی برای پرسیدن سؤالات دشوار و به چالش کشیدن شیوه های خود استفاده می کنیم

فرهنگ

این بخش نگرش ها و رفتارهای فرهنگی پیرامون داده های سازمان شما را بررسی می کند.

۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۴۲ / ۱۱۰

۴۲. داده ها به راحتی در دسترس و در دسترس کارکنان در صورت نیاز است

۲-با فکر کردن به باز بودن و به اشتراک گذاری داده ها، سازمان شما هر چند وقت یک بار موارد زیر را انجام می دهد؟

۴۳ / ۱۱۰

۴۳. داده ها را با مشتریان / کاربران خدمات / ذینفعان به اشتراک بگذارید

۲-با فکر کردن به باز بودن و به اشتراک گذاری داده ها، سازمان شما هر چند وقت یک بار موارد زیر را انجام می دهد؟

۴۴ / ۱۱۰

۴۴. داده ها را به صورت خارجی با شرکا، شبکه ها و ذینفعان به اشتراک بگذارید

۲-با فکر کردن به باز بودن و به اشتراک گذاری داده ها، سازمان شما هر چند وقت یک بار موارد زیر را انجام می دهد؟

۴۵ / ۱۱۰

۴۵. داده‌ها و تحلیل‌های خود را آشکارا منتشر کنید (در صورت لزوم، جمع‌آوری شده و ناشناس)

۳- تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۴۶ / ۱۱۰

۴۶. خط‌مشی‌ها و شیوه‌های ما برای اطمینان از محافظت از داده‌هایمان قوی هستند (مانند قوانین در مورد رمزهای عبور، نحوه ذخیره داده‌ها)

۳- تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۴۷ / ۱۱۰

۴۷. ما داده‌های مربوط به افراد قابل شناسایی را حذف می‌کنیم که دیگر ضروری نیستند

۳- تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۴۸ / ۱۱۰

۴۸. ما دسترسی به داده های حساس و شخصی را مشخص و مدیریت می کنیم (به عنوان مثال مربوط به نقش شغلی)

۳- تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۴۹ / ۱۱۰

۴۹. ما از امنیت داده‌هایی که روی کاغذ، رایانه و سایر دستگاه‌ها نگهداری

۳- تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۵۰ / ۱۱۰

۵۰. ما خطرات بالقوه را برای بهبود امنیت و حفاظت از داده هایمان نظارت و آزمایش می کنیم (مانند سرقت، از دست دادن تصادفی، حمله مخرب)

بخش ششم : ابزارها

این بخش در مورد انواع ابزارها و فناوری های مورد استفاده برای جمع آوری، مدیریت، دسترسی و تجزیه و تحلیل داده ها است.

 

۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۵۱ / ۱۱۰

۵۱. ما ابزارها و سیستم های خوبی برای جمع آوری داده ها داریم

بخش ششم : ابزارها

این بخش در مورد انواع ابزارها و فناوری های مورد استفاده برای جمع آوری، مدیریت، دسترسی و تجزیه و تحلیل داده ها است.

 

۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۵۲ / ۱۱۰

۵۲. ما ابزارها و سیستم های خوبی برای ذخیره و مدیریت داده ها داریم

بخش ششم : ابزارها

این بخش در مورد انواع ابزارها و فناوری های مورد استفاده برای جمع آوری، مدیریت، دسترسی و تجزیه و تحلیل داده ها است.

 

۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۵۳ / ۱۱۰

۵۳. ما ابزارهای خوبی برای تجزیه و تحلیل داده ها داریم

بخش ششم : ابزارها

این بخش در مورد انواع ابزارها و فناوری های مورد استفاده برای جمع آوری، مدیریت، دسترسی و تجزیه و تحلیل داده ها است.

 

۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۵۴ / ۱۱۰

۵۴. ما ابزارهای خوبی برای گزارش دهی خودکار داده ها داریم

بخش ششم : ابزارها

این بخش در مورد انواع ابزارها و فناوری های مورد استفاده برای جمع آوری، مدیریت، دسترسی و تجزیه و تحلیل داده ها است.

 

۱-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۵۵ / ۱۱۰

۵۵. ما ابزارهای خوبی برای پیوستن و ارتباط داده ها از منابع مختلف داریم

۲-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها از مشتریان و ذینفعان خود استفاده می کند؟

۵۶ / ۱۱۰

۵۶. فرم های کاغذی و پرسشنامه

۲-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها از مشتریان و ذینفعان خود استفاده می کند؟

۵۷ / ۱۱۰

۵۷. لیست های پستی آنلاین (مانند نرم افزار بازاریابی/کمپین تبلیغاتی)

۲-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها از مشتریان و ذینفعان خود استفاده می کند؟

۵۸ / ۱۱۰

۵۸. نظرسنجی آنلاین یا ابزارهای نظرسنجی

۲-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها از مشتریان و ذینفعان خود استفاده می کند؟

۵۹ / ۱۱۰

۵۹. وب سایت (به عنوان مثال ثبت نام آنلاین، رزرو، سفارشات، فروش)

۲-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها از مشتریان و ذینفعان خود استفاده می کند؟

۶۰ / ۱۱۰

۶۰. پایگاه داده/سیستم CRM (به عنوان مثال ضبط تعاملات روی تلفن/ایمیل/شخصی)

۲-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها از مشتریان و ذینفعان خود استفاده می کند؟

۶۱ / ۱۱۰

۶۱. رسانه های اجتماعی

۲-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها از مشتریان و ذینفعان خود استفاده می کند؟

۶۲ / ۱۱۰

۶۲. برنامه های موبایل

۳-سازمان شما تا چه حد داده ها را به این روش ها به صورت فیزیکی ذخیره می کند؟

۶۳ / ۱۱۰

۶۳. کابینت های بایگانی (مانند سوابق کاغذی، فرم ها، معاملات)

۳-سازمان شما تا چه حد داده ها را به این روش ها به صورت فیزیکی ذخیره می کند؟

۶۴ / ۱۱۰

۶۴. در رایانه های فردی

۳-سازمان شما تا چه حد داده ها را به این روش ها به صورت فیزیکی ذخیره می کند؟

۶۵ / ۱۱۰

۶۵. در یک فضای ذخیره سازی مشترک مرکزی (مبتنی بر ابر یا سرور در دفتر شما)

۳-سازمان شما تا چه حد داده ها را به این روش ها به صورت فیزیکی ذخیره می کند؟

۶۶ / ۱۱۰

۶۶. سیستم های نرم افزاری مبتنی بر ابر

۳-سازمان شما تا چه حد داده ها را به این روش ها به صورت فیزیکی ذخیره می کند؟

۶۷ / ۱۱۰

۶۷. دستگاه های دیگر (هارد اکسترنال، مموری استیک، دوربین، تلفن)

۴-با فکر کردن به همه داده‌های موجود در سازمان (مانند فایل‌ها، اسناد، عکس‌ها، فیلم‌ها، و ارائه‌ها و غیره)، تا چه حد با اظهارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۶۸ / ۱۱۰

۶۸. تمام فایل ها و اسناد ما به صورت مرکزی و ایمن ذخیره می شوند

۴-با فکر کردن به همه داده‌های موجود در سازمان (مانند فایل‌ها، اسناد، عکس‌ها، فیلم‌ها، و ارائه‌ها و غیره)، تا چه حد با اظهارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۶۹ / ۱۱۰

۶۹. فایل ها و اسناد دیجیتال ما به خوبی سازماندهی و مدیریت می شوند

۴-با فکر کردن به همه داده‌های موجود در سازمان (مانند فایل‌ها، اسناد، عکس‌ها، فیلم‌ها، و ارائه‌ها و غیره)، تا چه حد با اظهارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۷۰ / ۱۱۰

۷۰. کارمندان به راحتی می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو و پیدا کنند

۴-با فکر کردن به همه داده‌های موجود در سازمان (مانند فایل‌ها، اسناد، عکس‌ها، فیلم‌ها، و ارائه‌ها و غیره)، تا چه حد با اظهارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۷۱ / ۱۱۰

۷۱. ما فایل ها و اسناد غیر ضروری قدیمی را بایگانی و حذف می کنیم

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۷۲ / ۱۱۰

۷۲. جستجوی دستی/بصری یا شمارش

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۷۳ / ۱۱۰

۷۳. صفحات گسترده (نمودار، شمارش، جداول محوری)

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۷۴ / ۱۱۰

۷۴. نرم افزار مالی

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۷۵ / ۱۱۰

۷۵. نرم افزار نظرسنجی

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۷۶ / ۱۱۰

۷۶. تجزیه و تحلیل وب سایت (به عنوان مثال Google Analytics)

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۷۷ / ۱۱۰

۷۷. تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۷۸ / ۱۱۰

۷۸. تجزیه و تحلیل و گزارش پایگاه داده/CRM

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۷۹ / ۱۱۰

۷۹. هوش تجاری / داشبورد / ابزار تجسم داده ها

۵-سازمان شما تا چه حد از ابزارهای زیر برای تجزیه و تحلیل و گزارش داده هایی که جمع آوری و ذخیره می کنید استفاده می کند؟

۸۰ / ۱۱۰

۸۰. ابزارهای تخصصی (به عنوان مثال SAS، R، Stata، Python، SPSS، نقشه برداری GIS)

۶-با فکر کردن به تمام ابزارها و سیستم های دیجیتال در سازمان، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۸۱ / ۱۱۰

۸۱. در صورت امکان، داده‌ها را به صورت دیجیتالی جمع‌آوری می‌کنیم، بنابراین نیازی به تایپ مجدد از فرم‌های کاغذی و پرسش‌نامه نیست

۶-با فکر کردن به تمام ابزارها و سیستم های دیجیتال در سازمان، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۸۲ / ۱۱۰

۸۲. ما به طور متمرکز تمام ابزارها و سیستم های خود از جمله سخت افزار، نرم افزار، مجوزها و دسترسی را مدیریت می کنیم

۶-با فکر کردن به تمام ابزارها و سیستم های دیجیتال در سازمان، تا چه حد با عبارات زیر موافق یا مخالف هستید؟

۸۳ / ۱۱۰

۸۳. ما در هنگام خرید محصولات جدید به یکپارچگی بین ابزارها فکر می کنیم

 

مهارت ها :

این بخش همه چیز در مورد مهارت ها، دانش و تخصص در مورد داده ها و تجزیه و تحلیل است.

تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۸۴ / ۱۱۰

۸۴. ما تعداد مناسبی از کارکنان داریم که توانایی های داده ما را مدیریت و توسعه می دهند

۱- تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۸۵ / ۱۱۰

۸۵. اکثر کارکنان دارای سواد اطلاعاتی هستند

۱- تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۸۶ / ۱۱۰

۸۶. ما مهارت ها و قابلیت های مناسبی برای به حداکثر رساندن استفاده از داده های خود داریم

۱- تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۸۷ / ۱۱۰

۸۷. ما تخصص داده های خود را در بین تیم ها/خدمات از جمله نقش های ارشد، متخصص، فنی و اداری هماهنگ می کنیم

۲-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۸۸ / ۱۱۰

۸۸. ما نیازهای خود را در مورد مهارت ها و قابلیت های داده درک می کنیم

۲-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۸۹ / ۱۱۰

۸۹. ما به اطلاعات خارجی و پشتیبانی تحلیلی و مشاوره از کارشناسان مورد اعتماد خود دسترسی داریم

۲-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۹۰ / ۱۱۰

۹۰. ما از کارکنان برای توسعه دانش و مهارت های داده ها و تجزیه و تحلیل آنها پشتیبانی می کنیم

۳-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۹۱ / ۱۱۰

۹۱. کارکنان ما آموزش های مقدماتی و منظم در مورد حفاظت و امنیت داده ها دریافت می کنند

۳-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۹۲ / ۱۱۰

۹۲. کارکنان ما می‌دانند که اگر فردی کپی از داده‌های خود را بخواهد، یا بخواهد که آن را اصلاح کند، از بین ببرد، چگونه پاسخ دهد.

۳-تا چه حد با اظهارات زیر در مورد سازمان خود موافق یا مخالف هستید؟

۹۳ / ۱۱۰

۹۳. کارکنان ما می دانند که چگونه به نقض داده ها، نقض احتمالی، یا نزدیک به از دست دادن پاسخ دهند

 

Acting on Data and Analysis

 

این بخش پایانی ارزیابی در مورد درک هرگونه تغییری است که در نتیجه استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل رخ می دهد.

 

۱-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر موارد زیر در رابطه با خدمات شما تأثیر گذاشته است؟ اصطلاح «مشتریان» به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای ذینفعان/مشتریان/کاربران خدمات استفاده می شود.

۹۴ / ۱۱۰

۹۴. هدف گذاری خدمات/ مداخلات به مشتریان

۱-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر موارد زیر در رابطه با خدمات شما تأثیر گذاشته است؟ اصطلاح «مشتریان» به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای ذینفعان/مشتریان/کاربران خدمات استفاده می شود.

۹۵ / ۱۱۰

۹۵. دسترسی / تعامل با مشتریان

۱-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر موارد زیر در رابطه با خدمات شما تأثیر گذاشته است؟ اصطلاح «مشتریان» به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای ذینفعان/مشتریان/کاربران خدمات استفاده می شود.

۹۶ / ۱۱۰

۹۶. مشتری/نتایج زیست محیطی

۱-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر موارد زیر در رابطه با خدمات شما تأثیر گذاشته است؟ اصطلاح «مشتریان» به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای ذینفعان/مشتریان/کاربران خدمات استفاده می شود.

۹۷ / ۱۱۰

۹۷. مشتری/نتایج زیست محیطی

۱-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر موارد زیر در رابطه با خدمات شما تأثیر گذاشته است؟ اصطلاح «مشتریان» به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای ذینفعان/مشتریان/کاربران خدمات استفاده می شود.

۹۸ / ۱۱۰

۹۸. اثبات تأثیر بر ذینفعان

۱-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر موارد زیر در رابطه با خدمات شما تأثیر گذاشته است؟ اصطلاح «مشتریان» به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای ذینفعان/مشتریان/کاربران خدمات استفاده می شود.

۹۹ / ۱۱۰

۹۹. تجزیه و تحلیل وب سایت (به عنوان مثال Google Analytics)

۱-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر موارد زیر در رابطه با خدمات شما تأثیر گذاشته است؟ اصطلاح «مشتریان» به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای ذینفعان/مشتریان/کاربران خدمات استفاده می شود.

۱۰۰ / ۱۱۰

۱۰۰. طراحی و ارائه خدمات و محصولات

۱-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر موارد زیر در رابطه با خدمات شما تأثیر گذاشته است؟ اصطلاح «مشتریان» به عنوان یک اصطلاح فراگیر برای ذینفعان/مشتریان/کاربران خدمات استفاده می شود.

۱۰۱ / ۱۱۰

۱۰۱. اثبات نیازها/مشکلاتی که سازمان شما به دنبال رفع آن است

۲-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر قابلیت های زیر تأثیر گذاشته است؟

۱۰۲ / ۱۱۰

۱۰۲. برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری

۲-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر قابلیت های زیر تأثیر گذاشته است؟

۱۰۳ / ۱۱۰

۱۰۳. تولید درآمد (جمع آوری سرمایه، فروش، قراردادها)

۲-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر قابلیت های زیر تأثیر گذاشته است؟

۱۰۴ / ۱۱۰

۱۰۴. بهبود تاثیر

۲-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر قابلیت های زیر تأثیر گذاشته است؟

۱۰۵ / ۱۱۰

۱۰۵. صرفه جویی در بهره وری (منابع، فرآیندها، طراحی خدمات/محصول)

۲-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر قابلیت های زیر تأثیر گذاشته است؟

۱۰۶ / ۱۱۰

۱۰۶. اعتبار و نفوذ

۲-استفاده سازمان شما از داده ها و تجزیه و تحلیل تا چه حد بر قابلیت های زیر تأثیر گذاشته است؟

۱۰۷ / ۱۱۰

۱۰۷. سطوح دانش و تخصص

۱۰۸ / ۱۱۰

۱۰۸. آیا سایر همکاران در پاسخ های شما مشارکت داشتند؟ لطفاً اگر پاسخ‌های جداگانه خود را ارسال کرده‌اند، نه پاسخ دهید

۱۰۹ / ۱۱۰

۱۰۹. تقریباً چند درصد از شغل شما مربوط به کار با داده است؟ به عنوان مثال، اگر حدود نیمی از کار شماست، ۵۰٪ را بگذارید

۱۱۰ / ۱۱۰

۱۱۰. لطفا حداکثر سه فعالیت را که به بهترین وجه نقش و مسئولیت شما را در سازمان توصیف می کند، علامت بزنید.

امتیاز شما

The average score is 40%

۰%

عضویت در خبرنامه
close slider

عضویت در خبرنامه

نام و نام‌خانوادگی*